Szállítási és Fizetési Feltételek

1. A feltételek hatálya
Az alábbi feltételek a megrendelővel kötött minden egyéb üzleti feltételek kizárása mellett érvényesek. A jelen feltételeket módosító vagy kiegészítő megállapodások, mellékmegállapodások, valamint a megrendelő feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat írásban megerősítettük.

2. A szerződés létrejötte

2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalra az Eladó által feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz, vagy az 1.3. pont szerinti módok valamelyikének következményeként szerződéses viszonyba lép Eladóval.

2.3. A szerződéses viszony a Felek között: írásbeli szerződéssel, vagy a Vevő ajánlatának Eladó által történt kifejezett és egyértelmű elfogadásával, vagy az Eladó ajánlatának Vevő által történő elfogadásával jön létre. Az elfogadás történhet elektronikus levélben is. Ilyen Vevő által történő elfogadásnak minősül különösen az Eladó szállítólevelének, árukiadási bizonylatának vagy számlájának a Vevő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen Általános Szerződési Feltételekre. Vevő általi elfogadásnak minősül aláírás hiányában is a szállítólevél, árukiadási bizonylat, számla Vevő általi kézhezvétele, és ezáltali befogadása, amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Vevő nem terjeszt elő kifogást.

2.4. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a Felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

3. Árajánlatok, dokumentumok
Árajánlataink kötelezettség nélküliek.
A weboldalon, online katalógusban, prospektusokban, katalógusokban, hirdetésekben, körlevelekben és árlistákban szereplő műszaki adatok a nyomdába adás időpontjában érvényes állapotot tükrözik, ezért csak közelítő adatként tekintendők. Az árajánlathoz tartozó dokumentumok nem jelentenek garanciát szolgáltatásaink jellemzőire vagy a tarthatóságára. Ezek csupán a megrendelő tájékoztatására szolgálnak, és nem adhatók tovább harmadik feleknek. A termékkatalógusban feltüntetett képek illusztrációk, ezért esetenként eltérhetnek a valódi kinézettől.

4. Kötelmek (megrendelések) és visszaigazolás
A kötelmek a megrendelőre nézve kötelező érvényűek. Csak az írásbeli visszaigazolásban szereplőkre vagyunk kötelesek kötelezettséget vállalni. Ha azonban a megrendelő nem kereskedő, úgy a kérelem akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak elfogadását nem utasítjuk el 20 napon belül.

4.1 A megrendelésének elküldését követően annak megérkezését legkésőbb 72 órán belül e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely email megerősíti, hogy a ROLL-N Kft. megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett a ROLL-N Kft. rendszerébe.

Amennyiben nem azonnal a megrendelés elfogadását tartalmazó levelet kap, az Ön megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadjuk el és igazoljuk vissza a termékek aktuális elérhetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés az ajánlat ROLL-N Kft. általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre (visszaigazolás).

4.2 Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell az Ügyfélszolgálat útján a ROLL-N Kft. felé, annak érdekében, hogy a nem kívánt rendelések teljesítését elkerüljük, és ezzel a feleknél többletköltség ne merüljön fel.

4.3 A megrendelés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Elállási jog
Az elállási jogra vonatkozó szabályok kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 15. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a ROLL-N Kft. részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási nyilatkozat nyomtatvány] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a ROLL-N Ipari Kerekek Kft.-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több, mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A ROLL-N Ipari Kerekek Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. visszatéríti a Fogyasztónak a termék árát, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a ROLL-N Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A ROLL-N Ipari Kerekek Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a ROLL-N Ipari Kerekek Kft., valamint olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac ROLL-N Ipari Kerekek Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

Amennyiben a Fogyasztó olyan előre gyártott terméket rendel, amely a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére lett megrendelve a gyártótól és a Fogyasztó erről előzetesen írásban tájékoztatást kapott, megrendelésével azt tudomásul vette és ezután a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, köteles a gyártóhoz való visszaszállítás költségeit viselnie.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is tüntesse fel az elállási nyilatkozaton! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Elállás esetén a következő címre küldje vissza a csomagot:

ROLL-N Ipari Kerekek Kft.
1037 Budapest,
Hunor u. 44-46.

A visszaküldendő árut a Fogyasztó személyesen is visszaviheti a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. címére. Önnek lehetősége van kicserélni a ROLL-N Ipari Kerekek Kft.-nél (készlettől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítjük Önnek.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. ügyfélszolgálatához.

Email: info@roll-n.hu
Tel.: +36 1 453-0169 (normál díjszabással hívható)

6. Árak és fizetés
Valamennyi ár a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. ára, mely nem tartalmazza a csomagolási, posta-, szállítási és biztosítási díjakat. Fenntartjuk a jogot, hogy tartós kötelem esetén a korrigáljuk az árakat, amennyiben az egyes költségtényezők a teljesítés végrehajtásáig megváltoznak. Ebben az esetben az ár a megváltozott költségtényezőknek megfelelően változik. Amennyiben az ár 5%-nál nagyobb mértékben változik, a megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől. Az ár 2 hónap elteltével valamennyi szerződésre vonatkozóan változhat. A Megrendelő nem jogosult sem a fizetés nem ezen szerződéses jogviszonyon alapuló visszatartására, sem pedig az általunk vitatott vagy nem jogerősen megállapított követelésekre. A fizetési feltételek be nem tartása vagy a megrendelő hitelképességének csökkentésére alkalmas körülmények esetén valamennyi követelésünk azonnal esedékesség válik, a beszámított cserére való tekintet nélkül. Ezenkívül ilyen esetekben jogosultak vagyunk a már csak előre utalás vagy biztosíték ellenében történő szállításra, továbbá a megfelelő póthatáridő letelte után a szerződéstől való elállásra és kártérítés követelésére. A fizetések teljesítésének helye a számlán feltüntetett pénzintézet székhelye.

6.1 Szállítási költségek

 • 0 – 10 kg : 2 000,- + áfa
 • 10,1 – 40 kg: 2 700,- + áfa
 • Az utánvétes csomagküldés díja 990,-Ft. + Áfa maximum bruttó 50 000,-Ft-os értékhatárig.
  Ezen összeghatár felett banki előreutalással tudják az ügyfelek kifizetni a termékek ellenértékét.

A fenti árak tájékoztató jellegűek!
Az áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.
A megrendelt termék pontos szállítási költsége függ a csomagolhatóságtól, rész- és összsúlytól és a méretektől. Kérem, hogy a pontos szállítási költségről ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy e-mailben érdeklődjön. Telefonszám: (06 1) 453-0169

7. Tulajdonjog fenntartása
Fenntartjuk a jogot, hogy a leszállított áru a vételár kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad. A kereskedelmi forgalomban azonban csak akkor száll át a tulajdonjogunk, amikor az üzleti kapcsolat alapján a megrendelővel szembeni összes követelésünk kiegyenlítésre került. Az esetleges feldolgozást a megrendelő végzi felénk. További feldolgozás vagy árukapcsolás esetén a mi árunk értékével azonos mértékű részesedést szerzünk. Ha a megrendelő viszonteladó, a fenntartott árut forgalmi ügyletek keretében értékesítheti. Egyebekben nem rendelkezhet. A megrendelő a továbbértékesítésből származó követeléseit a megrendelt, fenntartott áru értékének megfelelő összegben már előre megtéríti nekünk. A megrendelőt felhatalmazzuk az átruházott követelések beszedésére. Kérésünkre fel kell mutatnia adósainak a mi meghatalmazásunkat. A megrendelőnek a fenntartott áruval való rendelkezésre és az átruházott követelések beszedésére irányuló felhatalmazása a fizetési feltételek be nem tartása, a fizetés visszatartása, valamint a váltó- és csekkóvatolás esetén érvényét veszti. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk a fenntartott áru birtokba vételére. Az ebből származó költségeket a megrendelő viseli. A megrendelő köteles haladéktalanul közölni, ha harmadik felek hozzáférnek vagy hozzáfértek a fenntartott áruhoz vagy az átruházott követelésekhez. A beavatkozások költségeit a megrendelő viseli.

8. Szállítási határidők, késedelem
Ha az általunk határidőre történő teljesítés előre nem látható vagy rajtunk kívülálló, az elvárható gondosság mellett elháríthatatlan okok miatt akadályozott, akkor a szállítási idő ennek megfelelően meghosszabbodik. Az új szállítási határidőről közösen kell megállapodni. A szállítási idő az írásbeli megrendelési visszaigazolás kiküldésével kezdődik, de nem előzheti meg a megállapodásban szereplő előleg beérkezését, a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes dokumentum csatolását, valamint az összes műszaki részlet tisztázását. Az ügyletek határidőre történő teljesítése érdekében a megrendelő köteles teljesíteni a rá nézve kötelező előfeltételeket. A megállapodás szerinti szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, amikor tőlünk a teljesítésre kész nyilatkozat kiküldésre kerül.

9. Kiszállítás, kárveszély átszállása
Minden kárveszély legkésőbb akkor száll át a megrendelőre, amikor a megrendelés tárgya elhagyta a mi helyiségeinket. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szállítás a mi saját szállítóeszközeinkkel történik. Ha a kiszállítás rajtunk kívülálló körülmények miatt késik, akkor a kárveszély a szállításra kész állapot napjától száll át a megrendelőre. Ha szállításra kész állapot esetén a megrendelő nem azonnal veszi át a szállítás tárgyát, akkor azt a lehetőségekhez képest az ő kockázatára tároljuk. Ez a tárolás nem mentesíti a megrendelőt fizetési kötelezettsége alól, amely a szállításra kész állapot időpontjától esedékes.

10. Ellenőrzési és kifogásolási kötelezettség
A megrendelőnek haladéktalanul át kell vizsgálnia a kiszállított árut, és a megállapított hibákat legkésőbb a rendeltetési helyre történő beérkezést követően azonnal írásban kell kifogásolnia felénk. Nem idejében benyújtott kifogás vagy kellékhiány esetén a teljesítés elfogadottnak tekintendő. A rejtett hibákkal kapcsolatos kifogásokat legkésőbb az azok felfedezését követő 14 napon belül kell benyújtani.

Amennyiben Ön nem minősül Fogyasztónak, úgy az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11. Szavatosság, jótállás

11.1. A jótállás 12 hónap. Ha a szállítás/teljesítés hibás, akkor a megrendelő utólagos kijavításra vagy csereszállításra jogosult. Amennyiben az utólagos kijavítás vagy a csereszállítás aránytalanul magas költségekkel járna, akkor jogosultak vagyunk azt elutasítani. Ha a hibát második utólagos kijavítással sem lehet elhárítani, akkor a megrendelő elállhat a vásárlástól, vagy a vételár leszállítását kérheti és kártérítést követelhet. A megrendelő kellékszavatosságra való jogosultsága érvényét veszti, ha nem ad elég időt és alkalmat a hiba elhárítására a szokásos munkaidőben. A jótállás érvényét veszti, ha a hiba nem felhatalmazott személyek általi beavatkozás miatt keletkezik. A fenti jótállás csak olyan terjedelemben és értékben érvényes, ami akkor állna elő, ha a megvásárolt terméket a megrendelő lakóhelyére vagy kereskedelmi telephelyére szállították volna. Amennyiben a megvásárolt termék más helyre történő szállítása többletköltségekkel jár, úgy a többletköltségeket a megrendelő állja. Az ettől eltérő, a termék gyártója által vállalt jótállási idő és ennek időtartama az adott áru adatlapján van feltüntetve. Az eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A szavatosság azonban nem terjed ki a nem visszterhes szerződés esetére, illetve a kártérítésre: az Eladó az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vevő a törvényes rendelkezések keretében (Ptk. 306. §) jogosult a dolog kijavítását, cseréjét, megfelelő árleszállítást követelni vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, vagy jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy Eladót illeti meg a választás joga a kellékszavatossági igény érvényesítésének módjára vonatkozóan. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, ill. jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy a Vevő Eladóval szembeni szavatossági igényét – minden egyéb szavatossági igénye kizárásával – köteles az áru hibájának felfedezését követő egy hónapon belül érvényesíteni. Az olyan Vevők, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak, kötelesek a nem teljes vagy nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kifogásaikat az áru átvételét követő hét napon belül közölni, ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintendő. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kell időben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő Vevők egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevők kétéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat.

11.3. Az Eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 2.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt specifikáció képezi.

11.4. A Vevő köteles az árut az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul közölni. Kifogás esetén az árut az Eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a Vevő hibájából nem lehetséges, a Vevő szavatossági igénnyel nem élhet. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok Vevő számára felismerhetőek voltak. A kereskedelemben szokásos vagy műszakilag elkerülhetetlen méret-, minta-, szín- és minőségi-, stb. eltérések, valamint az áru szerkezeti és kivitelezési módosításai nem jelentenek hibát, ha ezek az eltérések és módosítások lényegtelenek. Minden méret körülbelüli adat.

11.5. Amennyiben az Eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.

11.6. A szavatosság és a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni helytelen szállításból, tárolásból, üzemeltetésből, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.

11.7. A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő érvényes.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek közötti szerződésekből fakadó kötelezettségekre az elévülés általános szabályai az irányadók.

12.2. Ha a Felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a Felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.

12.3. A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a Felek között keletkezik, a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.4. Jogérvényesítési lehetőségek

12.4.1. Vevői ügyfélszolgálat:

Cím: 1037 Budapest, Hunor u. 44-46.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H. 8:00-17:00-ig, K-P: 8-16-ig
Telefonszám és fax: +36 1 453-0169, +36 1 453-0170
E-mail: info@roll-n.hu
Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap

12.4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

12.5. Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

 

13. A Weboldal üzemeltetője
A weboldal üzemeltetője a ROLL-N Kft.

Teljes cégnév: ROLL-N Ipari Kerekek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 44-46.
Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; Cg. 01 – 09 – 708252
Adószám: 12885127 – 2 – 41

Deviza számlaszám: 11763031-15206886
IBAN: HU38117630311520688600000000
S.W.I.F.T: OTPVHUHB

Ügyvezető igazgatók: Kovács János / Hámori Zoltán
E-mail: info@roll-n.hu

A weboldalon található információkkal kapcsolatban az alábbi címhez fordulhat: p.horvath@roll-n.hu
A www.combiarialdo.hu weboldalt tervezte, kivitelezte és üzemelteti: Horváth Péter

Roll-N Kft. ©
Budapest, 2022. augusztus 26.